La consciència de les companyies i empreses de compromís amb la societat, i l’adopció de codis ètics de conducta fa que moltes empreses emprenguin una política de Responsabilitat Social (RS), que els ofereix un conjunt d’importants beneficis, principalment socials però que també poden ser econòmics.

A més del compliment preceptiu de la legalitat, suposa l’adopció en la gestió de l’organització d’un seguit de compromisos vinculats amb qüestions socials, laborals, mediambientals i de respecte dels drets humans, que sorgeixen de la relació amb els diferents grups d’interès.

Assumir aquesta estratègia suposa un canvi en la filosofia i els valors de les empreses que decideixen apostar per aquest compromís, però ofereix també un conjunt d’avantatges: millora del clima laboral intern, genera la credibilitat i el vincle emocional amb els seus públics, fidelitza els clients, reforça les relacions institucionals, dota de valors humans les marques, incrementa la presència en mitjans de comunicació… En definitiva, permet projectar una imatge d’empresa socialment ètica i responsable.

I la comunicació, en tot aquest procés, pot jugar un paper fonamental. Aquest són alguns serveis que podem oferir a la vostra organització per a arribar als públics interns i externs:

  • Desenvolupament de programes de comunicació de RSC
  • Investigació dels públics d’interès
  • Elaboració d’estratègies d’actuació
  • Assessorament i gestió de projectes d’acció social
  • Disseny i desenvolupament de codis de conducta
  • Convenis de col·laboració amb institucions i ONG’s
  • Campanyes de sensibilització
  • Campanyes educatives amb la població escolar
  • Creació de fòrums i associacions
  • Realització de memòries de gestió social
Tornar amunt