comunicacio corporativa

Tot comunica. No només la publicitat o les campanyes de relacions públiques, sinó també la pròpia activitat quotidiana de l’empresa: els seus productes i serveis, la seva organització interna i l’estil de direcció, el grau de satisfacció dels treballadors, l’ aspecte de les seves instal·lacions, els seus símbols gràfics, etc. Totes les variables d’una organització comuniquen alguna cosa sobre ella, i molt especialment els missatges que difon o que omet.

Per aquesta raó, totes aquestes variables s’han de cuidar i planificar.

A Premicom us ajudem a gestionar la comunicació corporativa de l’empresa, tant interna com externa, perquè pugui presentar-se com una organització transparent, que és sinònim de credibilitat i de fiabilitat, alhora que millorar la seva eficiència, la pròpia imatge i, per tant, el seu prestigi.

Aquests són els serveis que us oferim:

Les persones són la part essencial dels actius estratègics de l’empresa, i n’han de ser els millors ambaixadors. Per això la comunicació interna és tan important.

A més, per a ser competitives també han de saber motivar aquest equip humà, que s’ha de sentir part de l’organització. Només amb uns bons canals de comunicació i participació l’equip es pot sentir informat, i escoltat, i això és fonamental per aconseguir la fidelitat i el talent.

És un error pensar que la comunicació interna és “un luxe” reservat a les grans empreses. Al contrari, és una eina clau per assolir els objectius estratègics. Propicia un clima de confiança i motivació, evita el temut rumor, un element molt perillós per a les companyies, i ajuda a més a consolidar la cultura d’empresa, fent que sigui més competitiva i rendible.

Serveis específics:
 • Disseny de plans de comunicació interna
 • Implantació de sistemes de comunicació bidireccionals entre plantilla i equip directiu
 • Manuals de benvinguda
 • Revista interna, impresa o digital
 • Organització d’esdeveniments interns (convencions, cursos formatius, reconeixements,…)
 • Outdoor training (organització d’activitats externes per millorar el clima de treball)
 • Programes de fidelització
 • Clubs d’empresa
 • Estudis de clima laboral
 • Intranets, portals de personal i formació, amb l’aprofitament màxim de videoconferències
 • Auditoria de comunicació interna
Siguin impreses o digitals, les revistes, newsletters i els butlletins, entre altres, són eines bàsiques de comunicació corporativa per informar, sigui els treballadors o públics externs, sobre l’activitat empresarial, els seus processos de canvi i innovació, l’actualitat del sector, etc. Un recurs, doncs, fonamental per humanitzar l’empresa i fer-la més transparent.

Algunes aplicacions específiques:
 • Memòries de gestió i de Responsabilitat Social
 • Fullets corporatius (tríptics, díptics, etc.)
 • Informes anuals
 • White papers (informes sobre el propi sector)
 • Butlletins interns de notícies
 • Catàlegs
 • Manuals d’identitat corporativa
Un bon portaveu és aquell que es caracteritza per la prudència, per ser diplomàtic i expert en la matèria. És una persona capaç de transmetre un missatge amb claredat, contundència i seguretat. A premicom oferim serveis per identificar i formar els portaveus de la vostra organització, perquè transmetin correctament els missatges corporatius.

En la societat audiovisual i global que vivim, també a través de les xarxes, qualsevol membre de l’organització esdevé un portaveu ocasional. Per això també us oferim una formació bàsica, a l’abast de tothom, amb eines teòriques i recursos pràctics, en benefici de la cultura empresarial de transparència informativa.

Algunes aplicacions concretes:
 • Presentacions eficients
 • Parlar en públic
 • Formació de portaveus
 • Cursos d’habilitats digitals i comunicació en xarxes socials
 • Tractament d’audiències
Conèixer les dinàmiques de producció informativa és fonamental per encertar i poder combinar les necessitats de comunicació de l’organització amb l’interès i les demandes periodístiques. Entre organitzacions i periodistes es creen llaços, relacionals i informatius, que permeten mantenir relacions fluides que ajuden a gestionar la informació quotidiana.

A més hi ha els mitjans i professionals especialitzats, segons els àmbits específics, que cal gestionar d’acord amb els interessos informatius

Serveis específics:
 • Seguiment de premsa, off line i online
 • Seguiment d’altres mitjans online, blogs i xarxes socials
 • Presència a les Xarxes Socials
 • Redacció de Comunicats i Notes de Premsa
 • Organització de rodes de Premsa
 • Gestió d’articles i entrevistes
 • Redacció de continguts en general (producció informativa, webs,…)
 • Organització de viatges professionals
 • Organització de seminaris divulgatius, taules rodones i ponències
 • Difusió d’estudis
 • Redacció de reportatges i tribunes
 • Funcions de gabinet de premsa
 • Bases de Dades de mitjans de comunicació
 • Contacte amb periodistes clau
 • Sales de premsa online
La complexitat dels canvis socials i empresarials ha comportat la utilització i aplicació d’eines de comunicació institucional que busquen la relació entre persones i organitzacions. Les relacions institucionals són cada vegada més importants en els cercles de la societat en què s’ha de manejar amb diligència l’opinió pública i la imatge institucional. L’objectiu és assolir i mantenir la confiança dels diferents grups d’interès.

Serveis específics:
 • Creació i gestió de plans de contactes, o de relació continuada, amb entitats públiques, privades, comunitat científica i tècnica, entitats socials, etc
 • Creació de consells assessors d’experts
 • Creació de Panells Públics Assessors
 • Plataformes tecnològiques de participació ciutadana
Els esdeveniments milloren estratègicament la imatge i la rendibilitat d’empreses i institucions. La celebració d’un esdeveniment és la culminació d’una minuciosa feina d’organització i comunicació, tant interna com externa, així com la projecció de la imatge de l’empresa o institució cap a la societat.

Serveis específics:

 • Logística
 • Elecció d’emplaçaments
 • Escenografia i decoració
 • Audiovisuals
 • Direcció de protocol
 • Càtering
 • Ponents
 • Celebrity speakers
La comunicació se situa en el cor de l’activitat empresarial i necessita estratègies d’acord a les necessitats i objectius de l’empresa. Els plans estratègics de comunicació permeten corregir i millorar aspectes per treure el màxim rendiment al posicionament de l’organització i impulsar el propi pla empresarial.

El desenvolupament d’una estratègia de comunicació a les empreses, conjugat amb els instruments que hi ha a l’abast, permet donar a conèixer la marca i els productes a nous clients alhora que gestionar el contingut del pla de comunicació per assolir els objectius establerts.

Serveis específics:
 • Estudis d’opinió
 • Estudis d’imatge, reputació i posicionament
 • Creació o actualització de la identitat corporativa
 • Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) en la comunicació de l’empresa
 • Estratègies globals per a les relacions amb la comunitat geogràfica, social i professional
 • Auditories de comunicació
Les Fundacions tenen la necessitat de comunicar i difondre les seves idees per promoure el seu propi desenvolupament com organitzacions, per esdevenir un punt d’inflexió i canvi de comportament, i també per influir en les polítiques públiques. Per assolir els objectius estratègics la comunicació és clau.

Serveis específics:
 • Creació d’una Fundació: assessoria per a la seva constitució, assessoria fiscal, jurídica i comptable
 • Disseny de l’estratègia com a reforç i suport de l’estratègia corporativa
 • Proposta de Pla d’Actuació anual
 • Desenvolupament i execució del Pla d’Actuació
 • Seguiment i avaluació
 • Desenvolupament de pla de comptes i comptable
 • Comunicació de les accions
Tornar amunt